ART RELATED
Sreda (Environment)

Проект „Среда“

English version below.

Проект „Среда“ е иницииран от фондация Свързано с изкуството като интердисциплинарно сътрудничество между творчески организации, чиято цел е развитието на изкуство в публичното пространство на град София. Проектът ще изследва това, как изкуството в публичното пространство може да провокира ангажираност на градските жители към заобикалящата ги среда. За тази цел, поканените да участват артисти, ще влязат в диалог както със средата, в която ще работят, така и с нейните млади обитатели.

„Среда“ ще даде възможност за формирането на групи от юноши, които съвместно с артистите ще изследват заобикалящата ни среда чрез творчеството. Тук става дума както за самия процес на колаборация, така и за артистичния продукт или резултат. В проекта са планирани творчески дейности за юноши, които да развият у тях чувството за принадлежност и участие в изграждането на градската среда, и едновременно с това, да ги запознаят със съвременни художествени практики. Една от целите на проекта е да развие общности или групи, които работейки заедно с артистите да пренастроят своите възприятия по отношение на градското пространство и неговите функции.

Фондация Свързано с изкуството покани артистите Жазу Янг, Жулиан Фаржетон и Катя Ченг на база техния опит с работа в публичното пространство и по-конкретно, тяхната творческа дейност свързана с общности. Всеки един от тях ще приспособи свой настоящ проект към средата на София с идеята да активира нейните жители и пространства.

Проектът обединява усилията на фондация Свързано с изкуството, чиято цел е откриването, създаването и разпространението на нови културни форми чрез иницииране на интердисциплинарни сътрудничества, фондация Resonator – център за споделени иновации, Витус – център за индивидуално и семейно психологическо консултиране и артистичен колектив AIDE AIDE.

Проектът се реализира с подкрепата на район Оборище и финансовото съдействие на Национален фонд „Култура“.


Творчески дейности

Работилници за юноши, водени от артисти, с цел изучаване на околната и градска среда и изучаването на съвременни творчески практики.

Неукротимa Архитектура – Работилница на Жазу Янг (Южна Корея)
ФУТУРА – Работилница на Жулиан Фаржетон (Франция)

Създаване на site-specific инсталация в публичното пространство, с цел опазване и активиране на градската зона, и добавяне на стойност към мястото, където тя се намира. Работата се осъществява съвместно с район Оборище.

Резонантно табло на Георги Томов Георгиев (България) & Катя Ченг (Тайван)


project „SREDA“

Project „SREDA“ was initiated by the Art Related Foundation as an interdisciplinary collaboration between creative organizations whose goal is the development of art in the public space of the city of Sofia. The project will explore how art in public space can provoke engagement of city dwellers with their surroundings. For this purpose, the participating artists will enter into a dialogue with the environment in which they will create and with its young inhabitants.

The project has planned creative activities for teenagers with the aim of developing their sense of belonging and participation in the construction of the urban environment and at the same time introducing them to contemporary artistic practices. One of the goals of the project is to develop communities or groups that, working together with the artists, will reconfigure their perception regarding the urban space and its functions.

Art Related Foundation invited the artists Jazoo Yang, Julien Fargetton and Katya Cheng. They will adapt their current project to the environment of Sofia with the idea of activating its inhabitants and spaces.

The project unites the efforts of the Art Related Foundation, whose goal is the discovery, creation and dissemination of new cultural forms by nurturing interdisciplinary collaborations, the Resonator Foundation – a center for shared innovation, Vitus – a center for individual and family psychological counseling and the artistic collective AIDE AIDE.

The project is implemented with the support of the Oborishte Minicipality and the financial assistance of the National Culture Fund.


Creative activities

Workshops for teenagers, led by artists, to study the urban environment and contemporary creative practices.

Untamed Architecture – Jazoo Yang Workshop (South Korea)
FUTURA – Workshop of Julien Fargetton (France)

The creation of a site-specific installation in the public space, with the aim of protecting and activating the urban area. The work is carried out jointly with the Oborishte Municipality.

Resonant lightbox by Georgi Tomov Georgiev (Bulgaria) & Katya Cheng (Taiwan)

About
Projects
Archive
Team
Contact